Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen

maandag 4 juli 2011

Nog net voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening na amendering met algemene stemmen aangenomen.
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel nog op een aantal punten nog gewijzigd:
• Aan het plan dat de gemeenteraad moet opstellen worden diverse inhoudelijke eisen gesteld waaraan het plan in ieder geval aandacht moet geven. Zo moet in het plan staan welke resultaten de gemeente wenst te behalen, welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de schuldhulpverlening te borgen en welke gemiddelde wachttijd van een schuldhulptraject wordt nagestreefd. Ook moet aandacht worden besteed aan schuldhulpverlening aan gezinnen met kinderen.
• Het college krijgt de mogelijkheid om, onder nog nader te stellen voorwaarden, bij de rechtbank een moratorium aan te vragen.
• Personen die bij de gemeente om schuldhulpverlening hebben verzocht, kunnen in aanmerking komen voor een basisbankrekening.

Het wetsvoorstel zal nu worden aangemeld voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer. Voor gemeenten zijn de volgende zaken het meest relevant:

1. Gemeenten moeten een beleidsplan schrijven. Daarin moet worden ingegaan op de beoogde resultaten, kwaliteitsborging en de schuldhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen.

2. Gemeenten mogen schuldhulpverlening weigeren aan personen die fraude hebben gepleegd of al eerder gebruik hebben gemaakt van schuldhulpverlening.

3. Het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld, moet binnen vier weken plaatsvinden. De gemeente moet de klant goed informeren over de verwachte doorlooptijden.

4. Gemeenten kunnen de rechtbank verzoeken een moratorium in te stellen. Voor een periode van maximaal zes maanden mogen schuldeisers dan geen (nieuwe) incassomaatregelen nemen.

5. Zodra de wet in werking treedt – vermoedelijk per 1 januari of 1 juli 2012 – valt de schuldhulpverlening binnen het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Binnen dat kader is het belangrijk, dat de gemeente goed vastlegt – bij voorkeur ook in beleidsregels – hoe het schuldhulpverleningsaanbod eruit ziet en aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Op het nemen van besluiten door de gemeente (bijvoorbeeld over toekenning of uitsluiting) kan de Wet Dwangsom van toepassing zijn.

Naar het nieuwsarchief

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra