Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mijn Krediet

Instructies en aanvullende voorwaarden voor de ontvangst van elektronische informatie. Dit document bevat instructies en aanvullende voorwaarden voor de cliënten (hierna: cliënt) van de Gemeentelijke Kredietbank (hierna: de GKB) met betrekking tot de toegang tot Mijn GKB en de ontvangst van elektronische informatie. De GKB heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat e-mails en andere gegevens bij de overdracht via internet kunnen worden onderschept door derden. Desondanks kan de GKB de beveiliging van informatie-uitwisseling via de internetsite en/of per e-mail niet garanderen. Indien u gebruik maakt van elektronische informatie-uitwisseling, in welke vorm dan ook, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen lezen, onderscheppen, misbruiken, wijzigen of verwijderen.

 

Definities:

Algemene Voorwaarden Mijn Krediet: deze voorwaarden, bevattende instructies en aanvullende voorwaarden met betrekking tot cliënten die gebruikmaken van informatie-uitwisseling via de internetsite en/of per e-mail en die elektronische informatie ontvangen.

 • Cliënt: de pers(o)on(en) of rechtspersoon zijnde een cliënt van de GKB. Als deze uit meer dan één persoon bestaat, zijn deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor hun handelen. De cliënt omvat tevens, met of zonder expliciete vermelding, de gebruiker zoals hieronder omschreven.
 • De GKB: de instelling voor schuldregeling Gemeentelijke Kredietbank, gevestigd Overcingellaan 15 te Assen.
 • Cliëntinformatie: alle informatie die wordt verschaft aan de cliënt in elektronische vorm, zoals rekening¬overzichten, bevestigingen en transactiedetails, die de positie van de cliënt bij de GKB kan beïnvloeden. 
 • Codes: de codes die worden gebruikt om de identiteit van de cliënt te verifiëren, waarna toegang wordt verschaft tot het internet en de gevraagde site. De codes omvatten een gebruikersnaam en wachtwoord. 
 • Internetsite: de website waarmee de cliënt zichzelf toegang verschaft tot de gewenste dienst van de GKB en daarbij de gewenste handelingen kan verrichten. 
 • Beveiligde toegang: de toegang tot de beveiligde internetsite van de GKB, beveiligd met voorwaarden zoals hieronder bij Gebruik van codes wordt uitgelegd. 
 • Dienst(en): de aangeboden internetdienst(en) door de GKB.
 • Gebruiker: de bevoegde persoon die namens de cliënt optreedt als gebruiker van de internetsite van de GKB. 

 

1. Algemeen

 

1.1 De cliënt zal zich conformeren aan de relevante gebruikersinstructies en alle andere instructies die in deze voorwaarden inzake Mijn Krediet door de GKB worden gegeven.

1.2 Elke veranderende omstandigheid met betrekking tot de cliënt die van belang kan zijn voor het gebruik van deze dienst, in welke vorm dan ook, dient schriftelijk te worden gemeld aan de GKB.

1.3 De GKB stelt de voorwaarden vast waaronder de cliënt en/of de gebruiker gebruik kan maken van de internetsite van de GKB.

1.4 De GKB is te allen tijde gerechtigd de gebruiksmogelijkheden van Mijn Krediet te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten, onder meer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, dan wel te beëindigen.

1.5 Cliënt dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur, de software en de verbinding die nodig is voor het gebruik van Mijn Krediet. Cliënt dient er tevens zelf voor te zorgen dat deze apparatuur, software en verbinding veilig zijn en zonder onderbreking of storingen werken.

1.6 Alle kosten voor de apparatuur, software en verbinding komen voor rekening van de rekeninghouder.

1.7 De GKB is niet verantwoordelijk voor het deugdelijk functioneren van de internetprovider van de rekeninghouder.

1.8 Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst is de GKB niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect voortvloeit uit het feit dat rekeninghouder niet in staat is om een opdracht te verstrekken of anderszins gebruik te maken van Mijn Krediet vanwege ondermeer:

 • gehele of gedeeltelijke niet beschikbaarheid, 
 • onderhoud systemen.

1.9 De GKB spant zich er voor in dat de door middel van Mijn GKB ontvangen opdrachten (indien mogelijk) zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Hierbij gelden de bepalingen uit de overeenkomst tot Budgetbeheer en de Algemene Voorwaarden Budgetbeheer.

1.10 De cliënt staat in voor de juistheid van de door de cliënt gegeven opdrachten en de daarin vermelde rekeningnummers en – indien de namen van de begunstigden worden opgegeven – tevens voor het corresponderen van de rekeningnummers met de namen van de begunstigden.

 

2. Gebruik van codes

 

2.1 De cliënt is verplicht gebruik te maken van een wachtwoord, in overeenstemming met de instructies die hiervoor gegeven zijn door de GKB.

2.2 De cliënt dient de codes met zorg te behandelen, gezien het feit dat deze strikt persoonlijk zijn en niet mogen worden verstrekt aan derden.

2.3 In geval de cliënt het vermoeden heeft of weet dat zijn wachtwoorden bekend zijn bij derden dient hij de GKB hiervan met onmiddellijke ingang te informeren. Op verzoek van de cliënt zal de GKB de toegang tot Mijn Krediet blokkeren.

2.4 Indien de cliënt kiest voor elektronische informatieverschaffing via internet door gebruik te maken van de codes, wordt verondersteld dat de cliënt op de hoogte is van deze Algemene Voorwaarden.

2.5 De informatie waartoe de cliënt toegang heeft via internet omvat dezelfde informatie als de schriftelijk door de GKB verstrekte informatie. De cliënt verplicht zich ertoe om direct na toegang tot het internet onder Cliëntinformatie te controleren of de gegevens overeenstemmen met de gegeven opdracht.

2.6 De GKB is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door virussen of ongeautoriseerd gebruik.

2.7 De cliënt verplicht zich ertoe om zijn computer met regelmaat te controleren op virussen, hierbij gebruikmakend van de meest recente antivirus software en een firewall. Indien een virus wordt gevonden dient de cliënt passende maatregelen hiertegen te nemen. De cliënt dient altijd de verbinding met Mijn Krediet te controleren. Deze verbinding moet SSL beveiligd zijn (het internetadres begint met https) en voorzien te zijn van het juiste certificaat. Dit kunt u controleren door op het slotje te klikken in uw adresbalk. 

 

3. Cliëntinformatie

 

De cliënt zal de via internet ontvangen informatie zorgvuldig beoordelen en verifiëren of de verstrekte opdracht aan de GKB correct en volledig is uitgevoerd. Mocht er sprake zijn van een eventuele onnauwkeurigheid of onvolledigheid, dan dient de cliënt dit zo snel mogelijk, doch niet later dan één maand na ontdekking, te melden aan de GKB.

 

4. Wettelijke aansprakelijkheid

 

4.1 De cliënt is aansprakelijk voor schade aangericht door onrechtmatig gebruik of incorrect gebruik van de codes.

4.2 De GKB mag op elk moment de toegang van de cliënt naar de dienst blokkeren. De GKB is hierbij niet aansprakelijk voor de schade die de cliënt daarbij oploopt.

4.3 De GKB sluit iedere aansprakelijkheid voor schade van de cliënt en/of derden uit, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld. Meer in het bijzonder, doch niet uitsluitend, is uitgesloten schade die voortvloeit uit: 

 • De toegang tot een of meerdere diensten van de GKB; 
 • Een cliëntinstructie die nog niet is uitgevoerd; 
 • Vervorming, vertraging, niet ontvangen, niet geautoriseerde opdracht van de cliënt; 
 • Het niet adequaat functioneren van de codes en/of het wachtwoord. 

4.4 In het geval de GKB in weerwil van lid 3 van dit artikel of het elders in de algemene voorwaarden bepaalde toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade geldt dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade. Ongeacht het vorenstaande vervalt iedere aansprakelijkheid van de GKB indien de cliënt niet binnen één maand nadat de cliënt bekend is geworden, althans redelijkerwijs had kunnen worden met het voorval dat tot de aansprakelijkheid leidt, de GKB daarvoor schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

Zoek op de website

Sitemap Cookiebeleid Privacy Statement © 2019 Gemeentelijke Kredietbank

webdevelopment by iWink, powered by Kirra